PvdA/GL

Beste leden van de PvdA / GroenLinks!

Op 15 september heb ik een tweetal amendementen ingediend voor het concept-verkiezingsprogramma.
Om in stemming te worden gebracht, heeft elk amendement 50 ondersteuningen nodig.
Zie hieronder de tekst van het amendement, de motivatie en de link voor PvdA/GL leden om de betreffende motie te ondersteunen. tenminste, als je het er mee eens bent.
Bij voorbaat dank!

  • Amendement 2385: “Het neoliberalisme is een doodlopende weg.”

Tekst:
“Ongeveer dertig jaar neoliberalisme heeft ons land veranderd in een prestatiemaatschappij. Dit heeft welvaart opgeleverd, maar zeker niet voor iedereen. De politiek van het ‘laissez faire’, van het niet ingrijpen, heeft tot dusdanige ernstige problemen geleid die binnen deze context niet meer kunnen worden opgelost. Om er enkele te noemen: de aardbevingsschade in Groningen, de Toeslagen affaire, de woningbouw, migratie, de gezondheidszorg, de stikstof- en klimaatcrisis. Het leidde tot wantrouwen jegens de overheid. 
Het aanvankelijk aantrekkelijke neoliberalisme door het vermeende ideaal van vrijheid voor iedereen, blijkt een doodlopende weg te zijn. Het is hoog tijd te stoppen met een samenleving gedreven door geld en hebzucht. De oplossing is samen te werken aan een bestaanszekere en duurzame toekomst.”

Motivatie:
Bovenstaande voorafgaand aan de tekst invoegen bij de inleiding van het Verkiezingsprogramma op pagina 6 (A. Samen voor een hoopvolle toekomst).
In de inleidende tekst wordt gerelateerd aan ‘een grote opgave’ en ‘het tij keren’. Als niet wordt gerefereerd aan de oorzaak van de misstanden, dan komen oplossingen neer op het plakken van pleisters. Oorzaak is het neoliberalisme. PvdA en GroenLinks hebben fundamenteel andere inzichten over de inrichting van de samenleving.

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

  • Amendement 2388: Wijziging titel Verkiezingsprogramma:

Tekst:
“Samen voor een bestaanszekere en groene toekomst”.

Motivatie:
Het concept-verkiezingsprogramma draagt als titel “Samen voor een hoopvolle toekomst”.
De aanduiding ‘hoopvolle’ is niet ambitieus genoeg. En daarbij, de titel dient direct te verwijzen naar wat zowel de PvdA belangrijk vindt, bestaanszekerheid , als ook wat GroenLinks belangrijk vindt, een groene toekomst.

Rood groen