#Doeslief

In maart 2019 schreef ik iets over de SIRE actie #DOESLIEF. Ik plaatste deze actie in een breder kader. We moeten even terug in de geschiedenis.  Het klassieke en algemeen aanvaarde klassieke liberale uitgangspunt: ‘mijn vrijheid stopt waar die van jou begint’ ging prima samen met de naoorlogse zuilensamenleving en de sociale democratie. Voor de jongeren onder ons, kenmerken destijds waren samenwerking, rekening houden met elkaar en respect tonen. En waarom? Simpel, zo na WO II en de periode daarna had men in een relatieve armoede elkaar nodig, men was afhankelijk van elkaar.  Maar dan, in de welvaartssprong van de neoliberale context, wordt na 1989 de focus verlegd naar individualisme. In navolging van de commerciële marktwerking gaat nu ook elk individu ‘van nature’ zijn eigen belang nastreven.  Het zit ‘m in de toevoeging ‘van nature’. Dat is een herleving van de harde evolutionaire strijd om het bestaan. Elke ‘doener’ eist zijn eigen plek op, ultimo forma ongeacht de ander, die moet voor zichzelf opkomen.  Dit typeert de overgang van het klassiek liberalisme naar het neo-liberalisme, de grens wordt verlegd naar: ‘mijn vrijheid stopt pas als jij bezwaar maakt’. De vorming van deze nieuwe mens voltrok zich vanaf de eeuwwisseling. In het neoliberalisme is door een terugtredende overheid bezuinigd op alles en nog wat. Binnen anonimiteit zal er een minimum aan sociale controle zijn. De nieuwe welvarende mens kan zich ongeremd gedrag permitteren. Je zag het ook gebeuren in de politiek. En niet alleen ten aanzien van de taalverruwing.  De oude bestaande partijen komen (uiteraard) op voor het eigen belang, maar houden daarbij wel rekening met anderen, niemand wordt uitgesloten.  Nieuw is dat populistische- en ultra rechtse partijen zonder schroom groepen mensen a priori uitsluiten. En daar heb ik moeite mee. Hoog tijd voor de SIRE Actie #DOESLIEF